'

Podmienky použitia

pictures

1. Autorské práva
Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami.
Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch.

Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom podnikateľského subjektu Marta Škvarková – Culture Bridge (ďalej len “Culture Bridge”). Rovnakými právami sú pritom chránené aj štruktúra stránky.

2. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky
a. Jednotlivé časti tejto internetovej stránky môžu obsahovať odkazy
(t.j. “hyperlinkové odkazy”) na iné internetové stránky prevádzkované
cudzími subjektami, ktorých obsah “Culture Bridge” nepozná.
b. Majitelia internetových stránok, na ktoré odkazuje stránka “Culture Bridge”,
nesú výhradnú zodpovednosť za obsah týchto stránok.
c. “Culture Bridge” nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských
práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a ochranu
osobnosti, ktoré môže nastať na stránke prístupnej prostredníctvom
hypertextového odkazu.
d. V prípade objednávky alebo iného súvisiaceho právneho úkonu vzniká zmluva
výhradne medzi užívateľom a majiteľom danej internetovej stránky, resp.
osobou, ktorá tovar alebo službu ponúka alebo osobou uvedenou na danej
stránke, v žiadnom prípade však nedochádza k vzniku právneho vzťahu
medzi “Culture Bridge” a užívateľom.

3. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE “CULTURE BRIDGE” ZODPOVEDNÝ ŽIADNEMU SUBJEKTU ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO Z WEBOBÝCH STRÁNOK ALEBO ZDROJOV, KU KTORÝM TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA PRISTUPUJE, ALEBO NA KTORÉ OBSAHUJE ODKAZY, ANI ZA POUŽÍVANIE, SŤAHOVANIE ALEBO PRÍSTUP K ĽUBOVOĽNÝM MATERIÁLOM, INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA UŠLÝ ZISK, PREVÁDZKOVÉ PORUCHY, STRATU ÚSPOR ALEBO STRATU PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV. TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.